Verksamhetspolicy

Vi ger våra kunder mervärde och trygghet genom vårt starka fokus på hållbarhet och informationssäkerhet, vår höga kompetens, bra avtalsvillkor, vårt professionella bemötande och en support i toppklass.

Vi driver både oss själva och vår bransch som helhet i en positiv riktning genom att vara transparenta i allt vi gör, ligga i teknisk framkant och ständigt utveckla både våra tjänster och vår organisation. Vi säkerställer att kunden alltid har tillgång till en snabb och kompetent support med hög tillgänglighet och pålitlighet.

I vår strävan efter att ha branschens nöjdaste kunder arbetar vi efter tre övergripande värderingar som genomsyrar våra beteenden:

Förtroende

• Vi kommunicerar tydligt
• Vi håller vad vi lovar
• Vi tar ansvar

Kundfokus

• Vi är tillgängliga
• Vi lyssnar
• Vi gör det lilla extra

Kvalitet

• Vi planerar
• Vi utvärderar
• Vi lär

Det innebär att vi är lyhörda för kundens önskemål

Vi är lyhörda för kundens önskemål

Vi skapar trygghet för kunden och förbättrar oss ständigt i vårt kvalitetsarbete. Vi erbjuder utveckling som skapar bästa möjliga resultat för kunden, vilket vi alltid följer upp och utvärderar. Vi är öppna för nya idéer och innovationer. Arbetsmiljön ska vara trygg och säker. För att säkerställa att alla har rätt kompetens erhåller samtliga anställda den kompetensutveckling som bedöms nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i både nuvarande och eventuella framtida befattningar. Samtliga medarbetare ska förstå verksamhetens övergripande mål.

Alltid säker informationshantering

Lagar och avtal ställer många krav på hur informationshanteringen ska utformas och fungera, och de minimikrav som ställs på informationssäkerheten måste alltid uppfyllas. Detta innebär att ledningen har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. För samordning av informationssäkerhetsarbetet har vi IT-säkerhetssamordnare som har tilldelats befogenheter och ansvar.

Vi arbetar för en god säkerhet

Vi har ett djupgående och systematiskt säkerhetsarbete, både internt och för våra kunder. För att reducera effekter av exempelvis säkerhetsincidenter finns framtagna riktlinjer för hur risker och hot kartläggs och hanteras samt hur säkerhetsarbetet ska bedrivas. Samtliga medarbetare ska vara medvetna om dessa processer för att störningar i våra system ska kunna minimeras. En större säkerhetsanalys genomförs minst en gång om året och utmynnar i relevanta skyddsåtgärder för att en tillräcklig nivå av informationssäkerhet ska uppnås och upprätthållas. Risknivån ska vara känd och accepterad av all personal. Detaljerade anvisningar för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas inom företaget tas fram.

Vi arbetar för en god säkerhet

Utbildning och ansvarsmedvetenhet

I säkerhetsarbetet ingår också att utbilda och informera berörd personal om de säkerhetsregler som gäller och göra dem medvetna om deras eget ansvar för säkerheten samt motivera och bidra till ökad informationssäkerhet. Kunderna ska alltid känna att deras information är i säkra händer när de anlitar Binero Group.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete tillsammans med våra anställda för att uppfylla och överträffa de krav som ställs

Vår miljöpolicy ska kommuniceras till samtliga anställda inom bolaget. De lagkrav som finns avseende miljöaspekter kommer alltid att uppfyllas. Det är respektive chefs ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika rutiner får ta del av detta. Ansvariga inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling för bolagets räkning.

Vi utgår årligen från en utarbetad miljöplan och tar fram åtgärder för att nå målen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Uppföljning och utvärdering sker av Miljösamordnaren genom rapportering till ledningsgruppen. Vår miljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov. Samtliga lösningar som Binero Group erbjuder är och förblir framtagna med miljöhänsyn i åtanke.