Verksamhetspolicy

Vi ger våra kunder mervärde och trygghet genom vårt omfattande miljö- och säkerhetsfokus, höga kompetens och bra avtalsvillkor, samt ett professionellt bemötande och support i toppklass.

Vi driver oss själva och branschen framåt genom att vara transparenta, ligga i teknisk framkant och ständigt utvecklas. Vi säkerställer en snabb och bra support genom hög tillgänglighet och pålitlighet.

I vår strävan efter att ha branschens nöjdaste kunder arbetar vi inom Binero Group efter tre värderingar med vidhängande beteenden:

Förtroende

Vi kommunicerar tydligt
Vi håller vad vi lovar
Vi tar ansvar

Kundfokus

Vi är tillgängliga
Vi lyssnar
Vi gör det lilla extra

Kvalité

Vi planerar
Vi utvärderar
Vi lär

Det innebär att vi är lyhörda för kundens önskemål

Det innebär att vi är lyhörda för kundens önskemål

Vi skapar trygghet för kunden samt förbättrar oss ständigt i vårt kvalitetsarbete. Vi erbjuder utveckling som skapar bästa möjliga resultat för kunden, vilket vi alltid följer upp och utvärderar. Vi är öppna för nya idéer och innovationer. Arbetsmiljön skall vara trygg och säker. För att säkerställa att alla har rätt kompetens erhåller samtliga anställda den kompetensutveckling som bedöms nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i både nuvarande och eventuella framtida befattningar. Samtliga medarbetare skall förstå verksamhetens övergripande mål.

Därutöver ställer lagar och avtal krav på hur informationshanteringen ska utformas och fungera och de minimikrav som ställs på informationssäkerheten måste alltid uppfyllas. Detta innebär att ledningen har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. För samordning av informationssäkerhetsarbetet finns IT-säkerhetssamordnare som har tilldelats befogenheter och ansvar.

Vi arbetar för en god säkerhet

Både internt och för våra kunder genom ett djupgående och systematiskt säkerhetsarbete. För att reducera effekter av exempelvis säkerhetsincidenter finns framtagna riktlinjer för hur risker och hot kartläggs och hanteras samt hur säkerhetsarbetet ska bedrivas. Samtliga medarbetare skall vara medvetna om dessa processer för att störningar i våra system ska kunna minimeras. En större säkerhetsanalys genomförs minst en gång om året och utmynnar i relevanta skyddsåtgärder för att en tillräcklig nivå av informationssäkerhet ska uppnås och upprätthållas. Risknivån ska vara känd och accepterad av all personal. Detaljerade anvisningar för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas inom företaget tas fram.

Vi arbetar för en god säkerhet

I säkerhetsarbetet ingår också att utbilda och informera berörd personal om de säkerhetsregler som gäller och göra dem medvetna om deras eget ansvar för säkerheten samt motivera och bidra till ökad informationssäkerhet. Kunderna ska alltid känna att deras information är i säkra händer när de anlitar Binero Group.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete tillsammans med våra anställda för att uppfylla och överträffa de krav som ställs

Vår miljöpolicy ska kommuniceras till samtliga anställda inom bolaget. De lagkrav som finns kommer alltid uppfyllas med avseende på våra miljöaspekter. Det är respektive chefs ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika rutiner får ta del av denna. Ansvariga inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till bolaget.

Årligen utgå efter en utarbetad miljöplan och ta fram åtgärder för att nå målen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Uppföljning och utvärdering sker av Miljösamordnaren genom rapportering till ledningsgruppen. Vår miljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov. Samtliga av våra lösningar är och förblir framtagna med miljö i åtanke här hos Binero Group.