Valberedning och utskott

Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Om ägare, som är representerad i valberedningen i egenskap av representant för någon av de tre största aktieägarna, efter offentliggörandet inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning istället. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

1. Ordförande vid stämman

2. Styrelsearvoden

3. Val av styrelseledamöter och ordförande

4. Val av revisorer samt arvoden till dessa

5. Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av av valberedning

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.