Kvalitetspolicy

Vi ger våra kunder mervärde och trygghet genom vår omfattande säkerhetsfokus, höga kompetens, bra avtalsvillkor och ett professionellt bemötande och support i toppklass.

Vi driver oss själva och branschen framåt genom att vara transparenta, ligga i teknisk framkant och ständigt utvecklas. Vi säkerställer en snabb och bra support genom hög tillgänglighet och pålitlighet.

I vår strävan efter att ha branschens nöjdaste kunder arbetar vi inom Binero Group efter sex värdeord:

Utveckling

Vi lyssnar och lär
Vi följer våra utvecklingsplaner
Vi använder korrekt och uppdaterad information

Kreativitet

Vi vågar
Vi är öppna för nya idéer
Vi har forum för kommunikation och nytänkande

Trovärdighet

Vi skapar trygghet
Vi håller det vi lovar
Vi är öppna och tydliga

Kvalitet

Vi har alltid rätt kompetens
Vi tar oss tid att skapa bra resultat
Vi planerar, följer upp och utvärderar

Ansvar

Vi stöttar varandra
Vi står för våra beslut
Vi har en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter

Service

Vi finns där kunden finns
Vi är vänliga och fokuserade
Vi förbättrar kundupplevelsen

Effective Web Development Solutions

Det innebär att vi är lyhörda för kundens önskemål

Vi skapar trygghet för kunden samt förbättrar oss ständigt i vårt kvalitetsarbete. Vi erbjuder utveckling som skapar bästa möjliga resultat för kunden, vilket vi alltid följer upp och utvärderar. Vi är öppna för nya idéer och innovationer. Arbetsmiljön skall vara trygg och säker. För att säkerställa att alla har rätt kompetens erhåller samtliga anställda den kompetensutveckling som bedöms nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i både nuvarande och eventuella framtida befattningar. Samtliga medarbetare skall förstå verksamhetens övergripande mål.

Därutöver ställer lagar och avtal krav på hur informationshanteringen ska utformas och fungera och de minimikrav som ställs på informationssäkerheten måste alltid uppfyllas. Detta innebär att ledningen har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. För samordning av informationssäkerhetsarbetet finns IT-säkerhetssamordnare som har tilldelats befogenheter och ansvar.

Vi arbetar för en god säkerhet

Både internt och för våra kunder genom ett djupgående och systematiskt säkerhetsarbete. För att reducera effekter av exempelvis säkerhetsincidenter finns framtagna riktlinjer för hur risker och hot kartläggs och hanteras samt hur säkerhetsarbetet ska bedrivas. Samtliga medarbetare skall vara medvetna om dessa processer för att störningar i våra system ska kunna minimeras. En större säkerhetsanalys genomförs minst en gång om året och utmynnar i relevanta skyddsåtgärder för att en tillräcklig nivå av informationssäkerhet ska uppnås och upprätthållas. Risknivån ska vara känd och accepterad av all personal. Detaljerade anvisningar för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas inom företaget tas fram.

Effective Web Development Solutions

I säkerhetsarbetet ingår också att utbilda och informera berörd personal om de säkerhetsregler som gäller och göra dem medvetna om deras eget ansvar för säkerheten samt motivera och bidra till ökad informationssäkerhet. Kunderna ska alltid känna att deras information är i säkra händer när de anlitar Binero Group.