Styrelsen

Styrelsen i Binero Group ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Binero Groups nuvarande styrelse består av ledamöterna Lars Wahlström (styrelseordförande), Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback, Fredrik Alpsten och Jacob Philipson.

Lars Wahlström är Binero Groups styrelseordförande sedan mars 2015. Carl-Magnus Hallberg valdes in i styrelsen 2013. Victoria Dexback valdes in i styrelsen 2014, Fredrik Alpsten valdes in 2017 och Jacob Philipson Vades in 2018.

Styrelsens arbetsordning

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Binero Group har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.
Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete. Styrelsen gör löpande utvärdering av vd:s arbete.

Ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Binero Group i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.

Styrelseledamöter

Lars Wahlström, Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2015

Född: 1959
Erfarenhet: Civilekonom och arbetar som rådgivare och interimschef åt teknikföretag bl.a. som rådgivare åt Deutsche Telekom och VD för Affecto under 2014, ett ledande konsultföretag som är noterat på NASDAQ i Helsingfors där han sitter i styrelsen sedan ett antal år.
Övriga uppdrag: Lars är styrelseledamot i Aditro Group AB, Datscha AB, industriell rådgivare på EQT och har suttit i Europeiska rådgivande gruppen för världens ledande CRM moln leverantör, Salesforce.com.
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Carl-Magnus Hallberg, Ledamot

Invald i styrelsen 2013

Född: 1966
Erfarenhet: Carl-Magnus har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom teknologibolag senast som Chief Technology Officer hos Teliasoneras mobilverksamhet 2013/2014. Dessförinnan Senior Vice President på NASDAQ OMX Group Inc., för Global IT Services samt ett antal ledande befattningar hos Ericsson, senast som Vice President.
Övriga uppdrag:
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Victoria Dexback, Ledamot

Invald i styrelsen 2014

Född: 1969
Erfarenhet: Hon har en fastighetsekonomutbildning från Gävle Högskola. Hon har haft flera försäljningschefsjobb inom IT-sektorn, bland annat på IBM Sweden, Mercury Interactive AB och Computer Associates AB.
Övriga uppdrag:
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Fredrik Alpsten, Ledamot

Invald i styrelsen 2017

Född: 1966
Erfarenhet: Fredrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2017 är han vice VD och finansdirektör på IRRAS AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Under åren 2011 till 2017 var han finansdirektör (SVP CFO) och medlem i koncernledningen på Boule Diagnostics AB, också noterat på Nasdaq Stockholm. Fredrik var under 2013 också VD för Boule Diagnostics amerikanska dotterbolag. Under åren 2009 till 2011 var han VD för Doxa AB.
Övriga uppdrag: Ordförande för Personlig Almanacka Nordic AB och styrelseledamot i Pharmetheus AB.
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Jacob Philipson, Ledamot

Invald i styrelsen 2018

Född: 1969
Erfarenhet: Jacob har en ekonomi examen från Bryssels universitet och har även läst programmering på Göteborgs universitet/Chalmers. Jacob har bred erfarenhet från sälj, affärsutveckling och ledningsrelaterade roller och har tidigare arbetat för Oracle, eBuilder, EHPT samt egenstartade bolag som Jacob utvecklat och sålt.
Övriga uppdrag: Jacob är idag VD och styrelsemedlem i Datscha AB
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.