Styrelsen

Styrelsen i Binero Group ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Binero Groups nuvarande styrelse består av ledamöterna Carl-Magnus Hallberg (styrelseordförande), Fredrik Alpsten, Jacob Philipson, Charlotte Darth och Anders Törnqvist.

Carl-Magnus Hallberg är Binero Groups styrelseordförande sedan maj 2019. Fredrik Alpsten valdes in 2017 och Jacob Philipson valdes in 2018. Charlotte Darth och Anders Törnqvist valdes in som medlemmar 2019.

Styrelsens arbetsordning

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Binero Group har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.
Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete. Styrelsen gör löpande utvärdering av vd:s arbete.

Ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Binero Group i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.

Styrelseledamöter

Carl-Magnus Hallberg, Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2013

Född: 1966
Erfarenhet: Carl-Magnus har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom teknologibolag och investeringar i olika startups. Han är engagerad av EQT såsom Executive in Residence samt innehar ett antal styrelseuppdrag. Tidigare var Carl-Magnus Digital Director för Veon Ltd, Chief Technology Officer hos Telia Companys mobilverksamhet, President inom OM AB och sedermera Senior Vice President på NASDAQ  Inc. för Global IT Services och under 90-talet Vice President hos Ericsson AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Datatalks AB, Grundare av C-M Hallberg AB samt Svenneby Herrgård Group AB.
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Fredrik Alpsten

Fredrik Alpsten, Ledamot

Invald i styrelsen 2017

Född: 1966
Erfarenhet: Fredrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2019 är han CFO på AlgiPharma AS. Under åren 2011 - 2017 var han finansdirektör (SVP CFO) och medlem i koncernledningen på Boule Diagnostics AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2013 var han också VD för deras amerikanska dotterbolag. Under 2017 - 2019 var han vice VD och CFO på IRRAS AB, också noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2009 - 2011 var han VD för Doxa AB.
Övriga uppdrag: Ordförande för Personlig Almanacka Nordic AB och styrelseledamot i Pharmetheus AB.
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Jacob Philipson, Ledamot

Invald i styrelsen 2018

Född: 1969
Erfarenhet: Jacob har en ekonomi examen från Bryssels universitet och har även läst programmering på Göteborgs universitet/Chalmers. Jacob har bred erfarenhet från sälj, affärsutveckling och ledningsrelaterade roller och har tidigare arbetat för Oracle, eBuilder, EHPT samt egenstartade bolag som Jacob utvecklat och sålt.
Övriga uppdrag: Jacob är idag VD och styrelsemedlem i Datscha AB
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Charlotte Darth, Ledamot

Invald i styrelsen 2019

Född: 1968
Erfarenhet: Charlotte har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Hon har erfarenhet från ledande roller inom IT-branschen, senast som VP Emerging Technologies på CGI Sverige AB. Charlotte har arbetat som VD för Affecto Sverige AB och VD för ReadSoft Sverige AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB.
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Anders Törnqvist, Ledamot

Invald i styrelsen 2019

Född: 1961
Erfarenhet: Anders har en lång och gedigen erfarenhet av General Manager positioner från program- och tjänsteföretag. Han har de senaste arton åren arbetat internationellt. Kommer närmast från en position som ansvarig för Norra Europa på CA Technologies.
Övriga uppdrag:
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja