Investor relations

Vår vision

Människor skapar och nyttjar digitala lösningar som berikar en öppen och hållbar värld.

Vår mission

Vi lyssnar, förstår behov och utvecklar ständigt vår kompetens för att leverera hållbara och värdeskapande lösningar.

Vårt högre syfte

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ägar- och bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla svenska företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity. Binero Group är listat på First North och är därmed inte skyldigt att tillämpa Koden. Koden utgör emellertid en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning och Bolaget följer Kodens regler i väsentliga delar avseende styrelsearbetet. För det fall Koden blir bindande för Binero Group kommer Bolaget att tillämpa den. Binero Group tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på marknadsplatsen First North. Dessutom följer Binero Group de bestämmelser som föreskrivs i bolagets bolagsordning.

Finansiell rapportering

Som ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och Binero Groups bolagsordning har styrelsen upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter, bokslutskommunikéer och pressmeddelanden publiceras på Binero Groups webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Intern Kontroll

Binero Groups interna kontrollstruktur har sin utgångspunkt i arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Revision och revisor

Vald Revisor: Ernst & Young AB, org.nr. 556053-5873.
Huvudansvarig revisor: Håkan Aspenblad
Adress till Ernst & Young AB: P.O. Box 7850, Stockholm S-103 99

 

Styrelsen

Binero Groups nuvarande styrelse består av ledamöterna Carl-Magnus Hallberg (styrelseordförande), Fredrik Alpsten, Jacob Philipson, Charlotte Darth (nuv. CEO) och Anders Törnqvist.

Bolagsledning

Charlotte Darth är CEO för Binero Group, hon var tidigare styrelseledamot i Binero Group och har lång erfarenhet av att leda bolag. Thomas Broberger CFO har över tjugo års erfarenhet som ekonomichef och CFO från olika branscher och noterade bolag.

Bolagsordning

§ 3 Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och drifthållning av dataservrar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagsstämma

Kommunikéer och protokoll från stämmorna finns samlade här. Kommunikér från tidigare år finns under Finansiella Rapporter.

Valberedning och utskott

Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande.

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster.

Bolagets erbjudande inkluderar bland annat annat colocation, driftstjänster, olika typer molnlösningar, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt nätverks- och kontorslösningar samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS.
Binero Group AB aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet Binero.
Inbjudan och tillägg till teckning av aktier i Binero Group AB.

Finansiella rapporter

Samtliga finansiella rapporter och annan information finner du här.
Överskådlig kalender där finansiella rapporter, kommunikéer och annan information visas.
Detta register avser personer med insynsställning som har anmälningsskyldighet.