Insynsregister

Vissa personer som typiskt sett har insynsställning har en skyldighet att anmäla sitt innehav och sin handel med aktier och andra värdepapper i Binero Group AB till bolaget. Detta register avser personer med insynsställning som har anmälningsskyldighet.

Binero Groups praxis är att personer med insynsställning inte bör handla i bolagets aktier eller andra värdepapper under tyst period, 30 dagar före finansiell rapport.

Viktig information om First North

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Person med insynsställning Befattning Innehav Värdepapper Totalt innehav
Göran Gylesjö VD fr.o.m 2016-06-01 Eget bolag Aktier 125 545
Thomas Broberger CFO Inget innehav
Carl-Magnus Hallberg Styrelseordförande Eget samt via bolag Aktier 145 370
Fredrik Alpsten Styrelseledamot Eget innehav Aktier 15 051
Jacob Philipson Styrelseledamot Eget bolag Aktier 50 000
Charlotte Darth Styrelseledamot Inget innehav
Anders Törnqvist Styrelseledamot Inget innehav
* Innehav av aktier genom bolag, Rockpoint AB, och eget innehav av aktier listade under Victoria Dexback på grund av närståenderelation.

Transaktioner

Datum Insynsperson Transaktion Antal aktier Antal teckningsrätter Antal optioner
2019-07-19 Fredrik Alpsten Köp av aktier + 15 051
2019-07-18 Carl-Magnus Hallberg Köp av aktier + 20 000
2018-03-06 Carl-Magnus Hallberg Köp av aktier + 10 000
2017-12-29 Carl-Magnus Hallberg Köp av aktier + 11 140
2017-11-29 Lars Wahlström Köp av aktier + 80 000
2017-09-14 Carl-Magnus Hallberg Köp av aktier + 7 712
2017-09-07 Carl-Magnus Hallberg Köp av aktier + 37 000
2016-12-02 Lars Wahlström Köp av aktier + 33 333
2016-06-17 Mia Forsgren Teckning av optioner + 25 000
2016-06-17 Carl-Magnus Hallberg Teckning av optioner + 25 000
2016-06-17 Lars Wahlström Teckning av optioner + 100 000
2016-06-17 Thomas Broberger Teckning av optioner + 250 000
2016-06-17 Göran Gylesjö Teckning av optioner + 230 000
2016-05-30 Göran Gylesjö Teckning av optioner + 130 000
2015-07-01 Victoria Dexback Nyteckning av aktier* + 1 509 663
2015-06-17 Carl-Magnus Hallberg Teckning av optioner + 50 000
2015-06-17 Victoria Dexback Teckning av optioner + 50 000
2015-06-17 Lars Wahlström Teckning av optioner + 200 000
2015-03-24 Lars Wahlström Köp av aktier + 22 222
2014-12-29 Victoria Dexback Via närståendes ökade ägande i bolag + 2 123 099
2014-12-23 Carl-Magnus Hallberg Försäljning av aktier - 6 000
2014-12-22 Carl-Magnus Hallberg Försäljning av aktier - 3 500
2014-10-31 Victoria Dexback Köp av aktier + 1 700 000
2014-09-22 Carl-Magnus Hallberg Nyttjande av teckningsrätter + 7 336
* Innehav av aktier genom bolag, Rockpoint AB, och eget innehav av aktier listade under Victoria Dexback på grund av närståenderelation.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
08-503 015 50
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.