Bolagsstämma

Årsstämman i Binero Group hålls i Stockholm under första halvåret varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning. Från och med 2009 finns kommunikéer och protokoll från stämmorna samlade här. Kommunikér från tidigare år finns under Finansiella rapporter.

Kallelsen införs i dagstidningar i Sverige och på denna webbplats. Efter kallelse har skett kan anmälan ske antingen via denna webbsida, per telefon, fax eller post i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda i god tid före stämma.

Rösträtt

Alla aktier har samma rätt till vinst och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst vid Binero Groups bolagsstämma. För mer information, kontakta Investor Relations: ir@binerogroup.com
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.