Bolagsordning

Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter utan suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Bolagsordning

§ 1
Bolagets firma är Binero Group AB.

§ 2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och drifthållning av dataservrar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken.

§ 6
Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter utan suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Aktieägare skall också anmäla antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut

a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode

10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10
Aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i av¬stämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 sistnämnda lag, skall anses vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIG INFORMATION
Bolagets organisationsnummer är 556264-3022.

* * * * * *

Denna bolagsordning antogs av årsstämma den 18 maj 2017.

V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.