Bolagsledning

En skriftlig instruktion fastställer verkställande direktörens arbete och roll samt anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen gör löpande utvärdering av verkställande direktörens arbete.

Göran Gylesjö är tidigare delägare i bolaget Binero och CEO för Binero Group. Under sina 10 år som verksam i hosting branschen har han god inblick och erfarenhet inom hosting segmentet. Thomas Broberger har över tjugo års erfarenhet som ekonomichef och CFO från olika branscher och noterade bolag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis på marknaden. Avgångsvederlag ska avse högst motsvarande tolv månaders ersättning. Den totala ersättningen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger. Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma.

Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den verkställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs ersättningen av verkställande direktören efter det att styrelseordföranden konsulterats.

Inga avtal om förmåner eller pensionsavsättningar finns mellan Bolaget och de ledande befattningshavarna efter det att uppdraget avslutats. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner.

Dessa riktlinjer antogs av årsstämman 2012.

Ledningens arbete

En skriftlig instruktion fastställer verkställande direktörens arbete och roll samt anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen gör löpande utvärdering av verkställande direktörens arbete.

Bolagsledning

Göran Gylesjö

Göran Gylesjö, CEO

Född: 1976
Om Göran: Göran är utbildad ekonom från Stockholms Universitet. Tidigare delägare i bolaget Binero och CEO för Binero Group. Under sina 10 år som verksam i hosting branschen har han god inblick och erfarenhet inom hosting segmentet. Medgrundare till Binero och tillträdde som CEO i bolaget 1 juni 2016.

Kontaktuppgifter:
Telefon: +46 (0)70 510 36 56
Mail: goran.gylesjo@binero.se


Thomas Broberger

Thomas Broberger, CFO

Född: 1956
Om Thomas: Thomas Broberger är utbildad ekonom från Stockholms Universitet. Han har över tjugo års erfarenhet som ekonomichef och CFO från olika branscher och noterade bolag. Tillträdde bolaget 1 mars 2015.

Kontaktuppgifter:
Telefon: +46 (0)73 313 20 78
Mail: thomas.broberger@binero.se