Aktie och Aktieägare

Binero Group AB aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-503 015 50).

Binero Group är ett avstämningsbolag och dess aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810.

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Största aktieägare per 30 sep 2018

Källa: Euroclear 30 sep 2018

ÄgareAntal aktierInnehav (%)
Göransson, Richard2 424 63812,2%
Pejoni AB1 572 2847,9%
Blibros AB1 170 0005,9%
Mölna Spar AB1 163 2505,8%
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)1 163 2505,8%
Swedbank Försäkring AB1 051 7055,3%
Mic Värdepapper AB1 016 0015,1%
Jeansson, Theodor1 006 1845,1%
Vattenormen AB814 7454,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB777 2943,9%
Övriga aktieägare7 729 20938,9%
Total per 30 sep 201819 888 560100%
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.